Командироване на работници: Съветът потвърди компромисния текст, договорен с Европейския парламент

Споделете в :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

На 11 април 2018 г. посланиците към ЕС одобриха компромисния текст, договорен с Европейския парламент, за преразглеждане на директивата за командироването на работници. Директивата ще бъде окончателно приета на по-късен етап, след като законодателният акт бъде гласуван в Парламента.

Целта на преразгледаната директива е да се улесни трансграничното предоставяне на услуги, като същевременно се гарантира лоялната конкуренция и зачитането на правата на тези работници, които са наети на работа в една държава членка и са изпратени от работодателя си да работят временно в друга (командировани работници).

По-конкретно директивата има за цел да гарантира справедливо заплащане и равнопоставени условия между командироващите и местните предприятия в приемащата държава, като същевременно се запазва принципът за свободно движение на услуги.

Новата директива предвижда по-специално следното:

 • Възнаграждението ще се прилага от първия ден от командироването, така че командированите работници ще се ползват от същите правила за възнагражденията като местните работници на приемащата държава членка. Пояснени са също правилата за надбавките.
 • Въвежда се понятието дългосрочно командироване. То означава, че след 12 месеца работникът ще се счита за дългосрочно командирован (с възможност за удължаване с 6 месеца при обосновано уведомление от доставчика на услуги). След този период спрямо командирования работник ще се прилагат почти всички аспекти на трудовото право на приемащата държава.
 • Повишава се броят на евентуалните колективни трудови договори, които може да се прилагат в държавите членки със система за обявяване на колективни трудови договори или арбитражни решения за общоприложими. Колективни трудови договори могат да се прилагат спрямо командировани работници не само в сектора на строителството, както е до момента, а във всички сектори и отрасли.
 • Агенциите за временна заетост ще гарантират на командированите работници същите ред и условия, които се прилагат спрямо временно наетите работници в държавата членка, в която се извършва работата.
 • Подобрява се сътрудничеството срещу измамите и злоупотребите в контекста на командироването.
 • За сектора на международния автомобилен транспорт, правилата на настоящата директива ще се прилагат от датата на влизане в сила на бъдещо специфично за сектора законодателство.
 • Срокът за транспониране и датата на прилагане ще са 2 години след влизането в сила на директивата.

Контекст

Преразглеждането на директивата от 1996 г. беше предприето с цел да се адаптира законодателството към новите условия в икономиката и на пазара на труда. Беше поставен акцент върху въпросите, попадащи в обхвата на регулаторната рамка на ЕС, установена от първоначалната директива от 1996 г. Следователно преразгледаната директива за командироването на работници и директивата за осигуряване на изпълнението се допълват и подсилват взаимно.

info

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.