Полезна информация

Споделете в :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Новата наредба №7 / 27.04.2018 за за укрепване на превозваните товари е вече в сила 


Укрепване на товар с колани


Използвайте винаги охраняеми паркинги за да сте спокойни по време на почивката си


Кръстосано укрепване на товара

 


Винаги сигнализирайте за нередностите които забелязвате по време на работа , за да сте максимално защитени. 


Новата ADR наредба е в сила – какво е новото


ЕК със списък на тежките нарушения в автомобилния транспорт

 


 

??? ГЛОБИТЕ в ГЕРМАНИЯ ???

 ГРЕШКИ НА ТАХОГРАФА

 


Документ А1


Инструкция за правилата за труд и почивка на шофьорите

НОРМАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ
1. Регламент (ЕО) №561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт.
2. Регламент (ЕИО) №165/2014 относно тахографите в автомобилния транспорт.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
3. Регламент (ЕО) 561/2006 определя правилата относно времето за управление, почивките в работно и извънработно време по отношение на водачите, извършващи автомобилен превоз на стоки, с цел хармонизиране на условията на конкуренция между режимите на сухопътен транспорт, особено в автомобилния сектор, и подобряване на условията на труд и пътната безопасност.
4. Познаването на правилата за труд и почивка на шофьорите и правилното използване на тахографите и от съществена потребност за всеки професионален шофьор.
5. Разпоредбата задължава водачите да ползват редовна междуседмична почивка поне веднъж на две последователни седмици и при никакви обстоятелства дневната почивка не може да бъде по-малка от непрекъснат период от девет часа.
6. Необходимо е водачите, работещи за няколко транспортни предприятия, да предоставят на всяко едно от тях необходимата информация, която да им позволи да изпълнят задълженията си по настоящия регламент.
7. Отговорността на шофьорите за спазване на регламентите, може да доведе до наказателни, граждански или административни санкции в държавите-членки, според случая.
8. Минималната възраст за придружителите на водачите е 18 години.
9. Водачът съхранява всяко доказателство, предоставено от държава-членка относно наложена санкция или образуване на производство, до момента, в който същото нарушение не може да породи второ производство или санкция по силата на европейския регламент. Водачът представя доказателството при поискване.

ВРЕМЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПС
10. Максималният период на непрекъснато управление на превозното средство е 4,5 часа.
11. Време за управление
11.1. Дневното време за управление не следва да надхвърля девет часа. Независимо от това дневното време за управление може да бъде удължено до максимум 10 часа не повече от два пъти седмично;
11.2. Седмичното време на управление не трябва да надвишава 56 часа и не трябва да води до надвишаване на максималната продължителност на работната седмица, определена в Директива2002/15/ЕО;
11.3. Общото време на управление през всеки две последователни седмици не трябва да надвишава 90 часа;
11.4. Дневното и седмичното време на управление включват цялото време на управление на територията на Общността или на трета страна;
11.5. Водачът регистрира като друга работа всяко време, прекарано съгласно описаното в член 4, буква д), както и всяко време използвано за управление на превозно средство, използвано за търговски операции, които не попадат в обхвата на настоящия регламент, и регистрира всички периоди на разположение, от неговата последна дневна или седмична почивка. Тези записи се вписват ръчно на регистрационен лист, на разпечатката или като се използват устройствата за ръчно въвеждане на данни на записващото оборудване.
12. След период на управление от четири часа и половина водачът ползва непрекъсната почивка по време на работа от поне 45 минути, освен ако не ползва почивка. Тази почивка по време на работа може да бъде заменена с почивка по време на работа от поне 15 минути, последвана от почивка по време на работа от поне 30 минути, като двете почивки са разпределени през периода по такъв начин, че разпоредбите да бъдат спазени.
13. При условие че пътната безопасност не е застрашена и за да се позволи превозното средство да достигне подходящо място за престой, водачът може да се отклони от разпоредбите на регламента, доколкото това е необходимо, за да се осигури безопасността на лицата, на превозното средство или на неговия товар. Водачът посочва причината за такова отклонение в регистрационния лист на записващото устройство или на разпечатката от записващото устройство или в графика на неговите дежурства най-късно при пристигането в подходящото място за престой
14. Понятието седмица, предвидено в регламента, не възпрепятства водачите да започват своята работна седмица през който и да е ден от седмицата.

ВРЕМЕ ЗА ПОЧИВКА
15. Шофьорът ползва дневни и седмични почивки. Те могат да бъдат с нормална или намалена продължителност.
16. Дневни и седмични почивки:
16.1. за всеки период от 24 часа след края на предходната дневна почивка или седмична почивка водачът трябва да е ползвал следващата дневна почивка. Ако частта от дневната почивка, която попада в този 24-часов период, е поне девет часа, но е по-къса от 11 часа, въпросната дневна почивка се разглежда като намалена дневна почивка;
16.2. дневната почивка може да бъде удължена до нормална седмична почивка или намалена седмична почивка;
16.3. водачът може да има най-много три намалени дневни почивки между всеки две седмични почивки;
16.4. в рамките на 30 часа след края на дневната или седмичната почивка водач, извършващ екипно управление, трябва да ползва нова дневна почивка от поне девет часа;
16.5. през всеки две последователни седмици водачът ползва поне:
– две нормални седмични почивки, или
– една нормална седмична почивка и една намалена седмична почивка от поне 24 часа.
Намалението обаче се компенсира с равностоен период на почивка, ползван без прекъсване преди края на третата седмица след въпросната седмица. Седмичната почивка започва не по-късно от края на шест 24-часови периода от края на предишната седмична почивка.
16.6. всяка почивка, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, се включва към друга почивка от поне девет часа;
16.7. по желание на водача дневните почивки и намалените седмични почивки извън базата могат да бъдат ползвани в превозното средство, доколкото то разполага с подходящи условия за спане за всеки водач и превозното средство е неподвижно;
16.8. седмична почивка, която попада в две седмици, може да бъде отчетена през всяка една от седмиците, но не и в двете.
17. Всяко време, прекарано в пътуване до мястото на поемане на управлението на превозното средство или при завръщане от такова място, когато превозното средство не се намира в дома на водача, нито в оперативната централа на работодателя, където водачът нормално е базиран, не се отчита за почивка или почивка в работно време, освен ако водачът не е на ферибот или влак и има достъп до койка или кушетка.

18. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
а) водач означава всяко лице, което управлява превозно средство дори за кратък период от време или което се намира на борда на превозното средство като част от неговите задължения да бъде на разположение за управление при нужда;
б) почивка по време на работа означава всеки период от време, през който водачът не може да кормува или да извършва друга работа и който се използва изключително за възстановяване;
в) друга работа означава всички дейности, които са определени като работно време в член3, буква а) от Директива2002/15/ЕО, с изключение на управление, включително всяка работа за същия или друг работодател в транспортния сектор или извън него;
г) почивка означава всеки непрекъснат период, през който водачът може свободно да разполага със своето време;
д) дневна почивка означава дневен период от време, през което водачът може свободно да разполага със своето време и който включва нормална дневна почивка и намалена дневна почивка:
– нормална дневна почивка означава всеки период на почивка с продължителност от поне11 часа. Алтернативно тази редовна дневна почивка може да бъде взета на два пъти, като първият период трябва да бъде непрекъснат период с продължителност от поне 3 часа, а вторият- непрекъснат период с продължителност от поне девет часа,
– намалена дневна почивка означава всеки период с продължителност от поне девет часа, но по-къс от11 часа;
е) седмична почивка означава седмичен период от време, през който водачът може свободно да разполага със своето време и който включва нормална седмична почивка и намалена седмична почивка:
– нормална седмична почивка означава всеки период с продължителност от поне 45 часа,
– намалена седмична почивка означава всеки период, който е по-къс от 45 часа, който може, при спазване на условията, предвидени в член 8, параграф 6, да бъде съкратен до минимум 24 последователни часа;
ж) седмица означава периодът, включващ времето от 00:00 часа в понеделник до 24:00 часа в неделя;
з) време на управление означава продължителността на записаната дейност на управление:
– автоматично или полуавтоматично със записващо оборудване, или ръчно;
и) дневно време на управление означава общата продължителност на времето на управление между края на една дневна почивка и началото на следващата дневна почивка или между дневна почивка и седмична почивка;
й) седмично време на управление означава общата продължителност на времето на управление през седмицата;
к) екипно управление означава положението, при което през всеки период между две последователни дневни почивки или между дневна почивка и седмична почивка има поне двама водачи в превозното средство за извършване на управлението;
л) период на управление означава общата продължителност на времето на управление от момента, в който водачът започва да управлява след период на почивка извън работно време или в работно време, до момента, в който той вземе почивка извън работно време или в работно време. Периодът на управление може да бъде непрекъснат или прекъснат.

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАХОГРАФИ
19. Функциите на дигиталните тахографи са да записват, съхраняват, изобразяват, отпечатват и да предоставят данни относно дейностите, извършвани от шофьора.
20. Дигиталните тахографи предупреждават (визуално и/или звуково) шофьора 15 минути преди и по време на надвишаването на непрекъснатото време на управление от 4 часа и 30 минути. Съобщението остава видимо, докато щофьора удостовери приеманото му.
21. Водачите използват картата на водача всеки ден, през който управляват превозното средство, започващо от момента на приемането му.
22. Картата на водача не може да бъде изваждана преди края на дневното работно време, освен ако няма специално разрешение за това.
23. Паметта на картата на водача съхранява данни относно неговата дейност в продължение на най-малко 28 дни.
24. Налагат се санкции на водач, който управлява МПС, оборудвано с тахограф, който не функционира съгласно изискванията на Регламент (ЕИО) №165/2014.

КОНТРОЛ
25. В Република България контролът относно правилата за труд и почивка на шофьорите, се осъществява от ИА „Автомобилна администрация“.
26. Контролът се отнася за:
26.1. правилното функциониране на тахографите;
26.2. спазване на задължението на превозвача да осигури условия за правилната експлоатация и техническата изправност на тахографите;
26.3. правилно поставяне, сваляне и съхраняване на тахографските листове;
26.4. правилно използване на тахографските карти;
26.5. спазване на общата продължителност на времето за управление между две дневни почивки или между една дневна почивка и една седмична почивка;
26.6. спазване на общата продължителност на времето за управление за период две последователни седмици;
26.7. спазване продължителността на прекъсванията на управлението;
26.8. спазване на дневната почивка на водача;
26.9. спазване на седмичната почивка на водача;
26.10. спазване на изискванията за компенсиране намаляването на дневните и седмичните почивки;
26.11. наличието или липсата на действия, които предизвикват записване на неверни данни;
26.12. спазване задълженията на лицата, притежаващи разрешение да извършват прегледи за проверка на техническата изправност;
26.13. спазване на мерките за сигурност и защита на информацията през целия процес по издаване на тахографски карти и работа с тахографското оборудване.

Инструкцията е разработена и утвърдена на основание изискванията на Регламент (ЕО) №561/2006 и Регламент (ЕИО) №165/2014. Тя е задължителна за всички, които управляват товарни автомобили, собственост на дружеството. Неспазващите инструкцията носят административна, имуществена и друга отговорност при настъпили вреди и злополуки.


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УДОСТОВЕРЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ВОДАЧИТЕ 

УПРАВЛЯВАЩОТО МНОЗИНСТВО Е ГАРАНТИРАЛО ЗАВИШЕНИТЕ ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА ДА СЕ ИЗПЛАЩАТ ДИРЕКТНО КЪМ ЧАСТНА ФИРМА, А НЕ КЪМ ДЪРЖАВАТА, КЪДЕТО ИМ Е МЯСТОТО !

НИЕ НЕ ТОЛЕРИРАМЕ ПОДОБНИ ПРАКТИКИ И ПРИЗОВАВАМЕ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ВОДАЧИ ДА ПОДМЕНЯТ СВОИТЕ СУМПС И ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА ДА ОТРАЗЯТ В НЕГО ПРИДОБИТАТА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ. ПО ТОЗИ НАЧИН ДЪЛЖИМИТЕ ТАКСИ СЕ НАМАЛЯВАТ 4 ПЪТИ !

ТАКСИТЕ, ДЪЛЖИМИ КЪМ МВР СА КАКТО СЛЕДВА:

ЗА ЛИЦА ДО 58 г. – 25 ЛВ (ОБИКНОВЕНА УСЛУГА – ДО 30 ДНИ), 50 ЛВ (БЪРЗА УСЛУГА – ДО 10 ДНИ)

ЗА ЛИЦА ОТ 58 ДО 70 г. – 11 ЛВ (ЗА 30 ДНИ-ДО 30 ДНИ), 22 ЛВ (10 ДНИ – БЪРЗА УСЛУГА)

 

Съгласно Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 година относно началната квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници, се предвиждат две възможности за улесняване на доказването на професионалната компетентност на водачите, които са граждани на държава-членка и са притежатели на Удостоверение за професионална компетентност (УПК):

  1. Първата възможност е чрез отразяване на хармонизирания код 95 на Общността, определен за тази цел, заедно с датата на изтичане на кода, в свидетелството за управление на превозно средство. Предпоставка за това е синхронизирането на датата на изтичане на валидността на свидетелството за управление на превозно средство и продължаващото обучение за професионална компетентност.

Тази възможност се улеснява от факта, че съгласно Директива 2006/126/ЕО, считано от 19 януари 2013 г. свидетелства, издадени от държави-членки за категории C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E имат срок на административна валидност 5 години. Продължаващото обучение се провежда на същите периоди – на всеки пет години, преди края на валидност на УПК, удостоверяващ продължаващо обучение.

В този случай се спестяват 86 лева – цената на картата за квалификация.

  1. Втората възможност е чрез отразяване на хармонизирания код 95 на Общността, определен за тази цел, заедно с датата на изтичане на кода, в   карта за квалификация на водача на превозно средство. Този карта трябва да отговаря на същите изисквания за сигурност като свидетелството за управление на превозно средство (което едва ли е изпълнено…), като се има предвид важността на правата, които тя дава за пътна безопасност и равни условия на конкуренцията.

При този вариант се прави ненужен разход от 86 лева. Тази сума постъпва директно в банковата сметка на една частна фирма, а не в държавния бюджет !!

 

ОСНОВАНИЯ:

 

  1. ДИРЕКТИВА 2003/59/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 юли 2003 година относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

като имат предвид, че:

………………

(15)      За да удостовери, че шофьор, който е гражданин на държава-членка, е притежател на Удостоверение за професионална компетентност (УПК), предвидени в настоящата директива, и за да улесни взаимното признаване на различните УПК, държавите-членки трябва да прикрепят хармонизирания код на Общността, определен за тази цел, заедно с датата на изтичане на кода, в свидетелството за управление на превозно средство или новата карта за квалификация на водача на превозно средство, който да се признава взаимно от държавите-членки, хармонизираният модел на която е определен с настоящата директива. Този карта трябва да отговаря на същите изисквания за сигурност като свидетелството за управление на превозно средство, като се има предвид важността на правата, които той дава за пътна безопасност и равни условия на конкуренцията. Предоставената възможност на държавите членки да поставят код на Общността на новата карта трябва да им даде възможност да определят период на валидност на свидетелствата за управление на превозно средство, който не съвпада с датата на изтичане на валидността на продължаващото обучение, при положение че Директива 91/439/ЕИО предвижда всяка държава-членка да си запази правото да определя, на базата на национални критерии, срока на валидност на свидетелствата за управление на превозно средство, които тя издава.

………

Член 8

УПК удостоверяващ продължаващо обучение

……..

2. Следните водачи на превозно средство трябва да преминат първи курс на продължаващо обучение:

а)         притежатели на УПК, посочени в член 6, в срок от пет години от издаване на този УПК;

б)         водачите на превозно средство, посочени в член 4, в срок от пет години от съответните дати, посочени в член 14, параграф 2, в съответствие с графика, определен от държавите-членки.

Държавите-членки могат да съкращават или удължават сроковете, посочени в а) и б), inter alia, така че да съвпадат с датата на изтичане на срока на валидност на свидетелството за управление на превозно средство или за да осигурят постепенно въвеждане на продължаващото обучение. Периодът обаче не може да бъде по-къс от три години и по-дълъг от седем години.

 

  1. НАРЕДБА № I-157 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОТЧЕТА НА ВОДАЧИТЕ И ТЯХНАТА ДИСЦИПЛИНА

Издадена от министъра на вътрешните работи

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства (МПС), за водене на централен регистър на водачите на МПС, за отчет на водачите, за отчет на наложените им наказания и служебното предоставяне и предоставянето срещу заплащане на данни за водените на отчет водачи.

………

Глава втора. ДОКУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

………

(2) Свидетелството за управление съдържа следните данни:

…………….

95. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) Водач на превозно средство, който притежава удостоверение за професионална компетентност, отговарящо на изискванията за квалификация на водача, предвидена с Директива 2003/59/ЕО до…[например: 95(01.01.12)]

…………….

Чл. 15. (1) Подмяна на свидетелство за управление на МПС се извършва при:

1. изтичане срока на валидност;

2. подмяна на стар образец с нов;

3. промяна в данните на водача;

……..

  1. ДИРЕКТИВА 2006/126/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 декември 2006 година относно свидетелства за управление на превозни средства (преработена)

………

ПРИЛОЖЕНИЕ I

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОБРАЗЕЦА НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО НА ОБЩНОСТТА

……

Втора страница съдържа:

……..

95. Водач на превозно средство, който притежава свидетелство за квалификация, отговарящо на задължението за професионална пригодност, предвидена с Директива 2003/59/ЕО до… (например: 95.01.01.2012)